Dålig precision vid vävnadsbaserad diagnostik Ytterligare en studie som belyser den bristande precisionen i tester för att identifiera vilken vävnad som ger upphov til LBP.

Hancock, M.J., Maher, C.G., Latimer, J., Spindler, M.F., McAuley, J.H., Laslett, M., Bogduk, N., Systematic review of tests to identify the disc, SIJ or facet joint as the source of low back pain, Eur. Spine J., 16 (2007) 1539-1550 www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2078309/pdf/586_2007_Article_391.pdf

Andningsmuskler viktiga för att undvika ”Low Back Pain” Studien visar att utröttning av andningsmuskulaturen gör att man övergår till en försämrad postural kontroll av samma slag som ses hos LBP patienter. Detta pekar på vikten av korrekt andning och bra uthållighet i andningsmuskulatur för att minska risken för LBP.

Janssens, L., Brumagne, S., Polspoel, K., Troosters, T., McConnell, A., The effect of inspiratory muscles fatigue on postural control in people with and without recurrent low back pain, Spine 35 (2010) 1088-1094 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393397

Samband mellan smärtor i columna och käkledsproblem Ett flertal artiklar pekar på att det finns samband mellan smärtor i columna och käkledproblem. Resultaten indikerar att att de två problemen kan ha en gemensam orsak.

Wiesinger, B., Malker, H., Englund, E., Wänman, A., Back pain in relation to musculoskeletal disorders in the jaw-face: A matched case-control study, Pain 131 (2007) 311–319 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459585

Wiesinger, B., Malker, H., Englund, E., Wänman, A., Does a dose-response relation exist between spinal pain and temporomandibular disorders? BMC Musculoskeletal Disorders 2009, 10:28 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19254384

Wiesinger, B.,On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders, Department of Odontology, Faculty of Medicine, Umeå University, Umeå 2010 umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:291918/FULLTEXT01

Marklund, S., Wiesinger, B., Wänman, A., Reciprocal influence on the incidence of symptoms in trigeminally and spinally innervated areas, European J. Pain 14 (2010) 366–371 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640751

Lim, P.F., Smith, S., Bhalang, K., Slade, G.D., Maixner, W., Development of temporomandibular disorders is associated with greater bodily pain experience, Clin. J. Pain, 26 (2010) 116–120 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090437

Fischer,M.J., Riedlinger, K., Hoy, L., Gutenbrunner, C., Bernateck, M., Correlation between extracranial pain localization and temporomandibular dysfunction. A prospective clinical cross-sectional study, Manuelle Medizin, 46 (2008) 401–406 (tyska) Inget abstract tillgängligt

Symptomfrihet ej lika med full muskulär funktion efter LBP Hos patienter med återkommande ”low back pain” fanns störningar i aktiviteten i multifiderna även när de var symptomfria.

MacDonald, D., Moseley, G.L., Hodges, P.W. People with recurrent low back pain respond differently to trunk loading despite remission from symptoms, Spine, 35 (2010) 818-824 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228708

Neutral bäcken/ländryggsposition viktig för TrA Denna artikel belyser vikten av en neutral bäcken/ländryggsposition för m.Transversus Abdominis (TrA). Vid både stående och sittande sågs större aktivitet i TrA vid hållning med en neutral bäcken/ländryggsposition än vid ”hösäckssittande och ” sway-back stående”. Detta visar på vikten av bra hållning (neutral bäcken/ländryggsposition) vid rehabilitering av patienter med LBP.

Reeve, A., Dilley, A., Effects of posture on the thickness of transversus abdominis in pain-free subjects, Man. Ther., 14 (2009) 679-684 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443261

Lokal nervinflammation inducerar förändringar överensstämmande med tidig CRPS Tidiga former av CRPS (complex regional pain syndromes) karakteriseras av svår smärta och autonom dysfunktion i en extremitet, båda oproportionerligt kraftiga i förhållande till den framkallande händelsen. Denna studie visar att lokal nervinflammation inducerar förändringar överensstämmande med tidig CRPS.

Bove, G.M., Focal nerve inflammation induces neuronal signs consistent with symptoms of early complex regional pain syndromes, Exp. Neurol., 219 (2009) 223-227 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19477176

Olika nervmobiliserings-tekniker ger olika stora rörelse för nerven Denna in vivo studie visade att ”sliders” skapar en större rörelse för nerven än vad ”tensioners” gör. Fynden bekräftar att de olika teknikerna har olika mekaniska effekter. Framtida forskning får visa om dessa skillnader också är förknippade med olika fysiologiska och terapeutiska effekter.

Coppieters, M.W., Hough, A.D., Dilley, A., Different nerve-gliding exercises induce different magnitudes of median nerve longitudinal excursion: an in vivo study using dynamic ultrasound imaging, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 39 (2009) 164-171 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19252262

Förlopp vid ischias mer långdraget än tidigare ansett Förloppet vid ischias är mer långdraget än man tidigare ansett. Denna studie visar att:55% hade fortfarande symptom efter 2år. Av de som tillfrisknat från ischias efter 2år hade 61% fortfarande ”low back pain”.53% hade fortfarande symptom efter 4år.

Tubach, F., Beauté, J., Leclerc, A., Natural history and prognostic indicators of sciatica, J. Clin. Epidemiol, 57 (2004) 174-179 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15125627

Förlopp vid LBP mer långdraget än tidigare ansett Förloppet vid LBP är mer långdraget än man tidigare ansett. Många har säkert hört att inom 4 veckor är 75% bra igen. Färska siffror säger helt andra saker.42% av patienter med akut ”low back pain” hade fortfarande problem efter 3 månader.28% av patienter med akut ”low back pain” hade fortfarande problem efter 1år.64% av de patienter som fortfarande hade problem efter 3 månader hade även problem efter 1år.

Costa Lda, C., Maher, C.G., McAuley, J.H., Hancock, M.J., Herbert, R.D., Refshauge, K.M., Henschke, N., Prognosis for patients with chronic low back pain: inception cohort study, BMJ, 2009 Oct 6;339:b3829 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2758336/?tool=pubmed

Henschke, N., Maher, C.G., Refshauge, K.M., Herbert, R.D., Cumming, R.G., Bleasel, J., York, J., Das, A., McAuley, J.H., Prognosis in patients with recent onset low back pain in Australian primary care: inception cohort study, BMJ, 2008 Jul 7;337:a171 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2483884/?tool=pubmed

Muskelförsvar av nerv Studien visar bland annat (med hjälp av EMG) att när man passerar punkten där personen först förnimmer symptom vid SLR så ökar muskelaktiviteten snabbt för att bromsa rörelsen.

Boyd, B.S., Wanek, L., Gray, A.T., Topp, K.S., Mechanosensitivity of the lower extremity nervous system during straight-leg raise neurodynamic testing in healthy individuals, JOSPT, 39 (2009) 780-790 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19881004

Unilateral mobilisering lindrar bilateralt Studien visade att mobilisering unilateralt har en smärtlindrande effekt bilateralt. Effekten tillskrivs centrala mekanismer.

Sluka, K.A., Skyba, D.A., Radhakrishnan, R., Leeper, B.J., Wright, A., Joint mobilization reduces hyperalgesia associated with chronic muscle and joint inflammation in rats, J. Pain., 7 (2006) 602-607 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885017

Proximal mobilisering lindrar distalt Studien visade att mobilisering proximal om skadeplatsen har en smärtlindrande effekt på symptomområdet. Denna vidare effekt tillskrivs centrala mekanismer.

Skyba, D.A., Radhakrishnan, R., Rohlwing, J.J., Wright, A., Sluka, K.A., Joint manipulation reduces hyperalgesia by activation of monoamine receptors but not opioid or GABA receptors in the spinal cord, Pain, 106 (2003) 159-168 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14581123

Manuell terapi lumbalt kan dämpa smärtkänslighet Artiklar som visar att posteroanterior (P/A) mobilisering lumbalt ger en generell dämpning av smärtkänslighet. Detta pekar på en att en systemisk hypoalgesisk respons triggas av den lumbala mobiliseringen.

Krouwel, O., Hebron, C., Willett, E., An investigation into the potential hypoalgesic effects of different amplitudes of PA mobilisations on the lumbar spine as measured by pressure pain thresholds (PPT), Man. Ther., 15 (2010) 7-12 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19643656

Willett, E., Hebron, C., Krouwel, O., The initial effects of different rates of lumbar mobilisations on pressure pain thresholds in asymptomatic subjects, Man. Ther., 15 (2010) 173-178 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19945906

Manuell terapi cervikalt kan dämpa spinal hyperexcitabilitet Artikeln visar att cervikal lateralglidning kan dämpa smärtreflexer, även i nedre extremitet.

Sterling, M., Pedler, A., Chan, C., Puglisi, M., Vuvan, V., Vicenzino, B., Cervical lateral glide increases nociceptive flexion reflex threshold but not pressure or thermal pain thresholds in chronic whiplash associated disorders: A pilot randomised controlled trial, Man. Ther., 15 (2010) 149-153 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884037

Stretching har negativa effekter på styrka Review-artikel som visar på stretchings negativa effekter på styrka.

Rubini, E.C., Costa, A.L., Gomes, P.S., The effects of stretching on strength performance, Sports Med., 37 (2007) 213-224 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17326697

Att stretcha eller inte Review-artiklar som pekar på stretchings bristande effekt som skadeprevention.

McHugh, M.P., Cosgrave, C.H., To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance, Scand. J. Med. Sci. Sports, 20 (2010) 169–181 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20030776

Park, D.Y., Chou, L., Stretching for prevention of Achilles tendon injuries: a review of the literature, Foot Ankle Int., 27 (2006) 1086-1095 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17207437

Manuell terapi effektivt Artikeln belyser det nuvarande evidensläget för manuell terapi. Slutsatserna är bland annat att manipulation/mobilisering är effektivt för: akut, subakut och kronisk ”low back pain”, migrän och cervikogen huvudvärk, flera olika extremitets problem och att thorakal manipulation/mobilisering är effektiv för akut/subakut nacksmärta. Evidensen är ofullständiga för cervikal manipulation/mobilisering ensamt för nacksmärtor, och för manipulation/mobilisering för ”mid back pain”, ischias och spänningshuvudvärk.

Bronfort, G., Haas, M., Evans, R., Leininger, B., Triano, J., Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report, Chiropr. Osteopat., 18 (2010) 3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20184717

Mer om den neuroanatomiska grunden för anterior knäsmärta Ytterligare studier som påvisar en neuroanatomisk grund för anterior knäsmärta.

Sanchis-Alfonso, V., Roselló-Sastre, E., Subías-Lopez, A., Neuroanatomic basis for pain in patellar tendinosis (”jumper’s knee”): a neuroimmunohistochemical study, Am. J. Knee Surg., 14 (2001) 174-177 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11491428

Sanchis-Alfonso, V., Roselló-Sastre, E., Revert, F., Neural growth factor expression in the lateral retinaculum in painful patellofemoral malalignment, Acta Orthop. Scand., 72 (2001) 146-149 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11372945

Sanchis-Alfonso, V., Roselló-Sastre, E., Anterior knee pain in the young patient–what causes the pain? ”Neural model”, Acta Orthop. Scand., 74 (2003) 697-703 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14763701

Sanchis-Alfonso, V., [Patellofemoral pain], Orthopade, 37 (2008) 835-840 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18682915

Specifika nervbanor för klåda Studien identifierar specifika neuron som grunden för klåda.

Sun YG, Zhao ZQ, Meng XL, Yin J, Liu XY, Chen ZF. Cellular basis of itchsensation. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1531-4 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2786498/pdf/nihms-160458.pdftd>

Thorakal manipulation hjälper vid nacksmärta Två studier som visar på nyttan med thorakal manipulation vid nacksmärtor.

González-Iglesias, J., Fernández-de-las-Peñas, C., Cleland, J.A., Gutiérrez-Vega Mdel, R., Thoracic spine manipulation for the management of patients with neck pain: a randomized clinical trial, JOSPT 39 (2009) 20-27 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19209478

González-Iglesias, J., Fernández-de-las-Peñas, C., Cleland, J.A., Alburquerque-Sendín, F., Palomeque-del-Cerro, L., Méndez-Sánchez, R., Inclusion of thoracic spine thrust manipulation into an electro-therapy/thermal program for the management of patients with acute mechanical neck pain: a randomized clinical trial, Man. Ther., 14 (2009) 306-313 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18692428

Dålig reproducerbarhet vid palpation av triggerpunkter Endast 2 studier av hög kvalitet hittades och bevisnivån föreslår att, som bäst, moderata bevis kan hittas att dra slutsater ifrån. Endast lokal ömhet i trapezius ochrefererad smärta från gluteus medius och quadratus lumborum var reprodecerbara.Kliniker och forskare uppmanas att röra sig mot enklare, globala bedömningar av patientstatus.

Myburgh, C., Larsen, A.H., Hartvigsen, J., A systematic, critical review of manual palpation for identifying myofascial trigger points: evidence and clinical significance, Arch. Phys. Med. Rehabil., 89 (2008) 1169-1176 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18503816

Nervi nervorums betydelse vid nervsmärta Visar på betydelsen av nervernas egen innervation, nervi nervorum, vid nervsmärtor. Artikeln pekar på vikten av diagnostik av nerver och dess fascia.

Bove, G., Epi-perineurial anatomy, innervation, and axonal nociceptive mechanisms, J. Bodyw. Mov. Ther., 12 (2008) 185-190 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2610338/pdf/nihms64929.pdf

Lokal produktion av nervsignalsubstanser i senor Besvär från hälsenan (Akillessenan) är relativt vanligt förekommande. Det kan handla om att senan delvis eller helt gått av men det kan ännu hellre handla s.k. kronisk hälsenesmärta (Akillestendinos), med svullnad, stelhet och typiska mikroskopiska såväl som röntgenologiska avvikelser jämfört med normala ej smärtande hälsenor.Tidigare trodde man det rörde sig om ett inflammatoriskt tillstånd, varför behandlingen ofta bestod av vila och inflammationsdämpande mediciner. Numera vet man dock att det i princip inte rör sig om ett inflammatoriskt tillstånd.Många har spekulerat i och även forskat i hur Akillestendinos uppstår. Denna avhandling utgör ett bidrag till denna forskning och inriktar sig främst på att undersöka vilken typ av nerver och deras signalsubstanser och receptorer som kan återfinnas i hälsenor.Avhandlingen visar att innervering främst finns utanför själva senvävnaden (tendon tissue proper), nämligen i den luckra bindväven i det som kallas paratenon. Innerveringen består främst av en sympatisk innervering men även till delar av en sensorisk sådan.Det mest intressanta med avhandlingen är att det visas att tenocyterna uppvisar reaktioner för enzymer som deltar i bildandet av nervsignalsubstanserna acetylkolin och katekolamniner. Det är av extra stor relevans att dessa fynd mycket tydligare ses i de kroniskt smärtande (tendinotiska) senorna än i normala smärfria senor. Dessutom ses förekomst av receptorer för dessa substanser i tenocyterna.Fynden visar att det de facto finns ett underlag för erhållande av smärtsensationer i den luckra paratendinösa vävnaden och att substanserna ifråga kan påverka blodkärlen i vävnaden. Intressant nog talar även fynden för att det sker en lokal produktion av nervsignalsubstanser i senorna, nämligen i tenocyterna och att detta sker betydligt mer i kroniskt smärtande än normala senor.Fynden visar på en ny aspekt avseende Akillesenans vävnad, nämligen att nervsignalsubstanser kan tillhandahållas i denna trots att innerveringen är mycket sparsam. Fynden ger alltså ny förståelse för existensen av substanser i senvävnaden som kan ha stor betydelse för tendinos-processen. Förhoppningen är att de nya fynden ska leda till utveckling av nya alternativa behandlingsmetoder.

Bjur, D., The human Achilles tendon: innervation and intratendinous production of nerve signal substances – of importance in understanding the processes of Achilles tendinosis, Ph D Thesis, Umeå university, Umeå, Sweden, 2010 http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:281380/FULLTEXT01

Ballistisk stretching minskar signifikant styvhet i Achillessenan Ballistisk stretching gav en signifikant minskning i styvhet i Achillessenan till skillnad från statisk stretching. Den ballistiska stretching som användes utfördes på samma sätt som nervmobilisering.

Mahieu, N.N., McNair, P., De Muynck, M., Stevens, V., Blanckaert, I., Smits, N., Witvrouw, E., Effect of static and ballistic stretching on the muscle-tendon tissue properties, Med. Sci. Sports Exerc., 39 (2007) 494-501 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17473776

Hoppkapacitet ökar direkt efter ballistisk stretching Vertikal hoppkapacitet ökar direkt efter ballistisk stretching. Den ballistiska stretching som användes utfördes på samma sätt som nervmobilisering.

Woolstenhulme, M.T., Griffiths, C.M., Woolstenhulme, E.M., Parcell, A.C., Ballistic stretching increases flexibility and acute vertical jump height when combined with basketball activity, J. Strength Cond. Res., 20 (2006) 799-803 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17194248

Ballistisk stretching minskar inte hoppkapacitet Vertikal hoppkapacitet minskar direkt efter statisk och PNF stretching, men inte efter ballistisk stretching. Den ballistiska stretching som användes utfördes på samma sätt som nervmobilisering.

Bradley, P.S., Olsen, P.D., Portas, .MD., The effect of static, ballistic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on vertical jump performance, J. Strength Cond. Res., 21 (2007) 223-226 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17313299

Ökning av ROM efter stretching förklaras med ökning av stretch-toleransen Påvisar att PNF stretching resulterar i en ökad dorsalflexion i fotleden. Denna ökning i ROM kan inte förklaras av förändringar i styvhet i Achillessenan och förklaras med en ökning av stretch-toleransen.

Mahieu, N.N., Cools, A., De Wilde, B., Boon, M., Witvrouw, E., Effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on the plantar flexor muscle-tendon tissue properties, Scand. J. Med. Sci. Sports, 2008 Jun 17. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18627559

Negativa effekter av stretching före fysisk aktivitet Ytterligare ett exempel på den uppsjö av studier som påvisar de negativa effekterna av att stretching direkt före fysisk aktivitet.

Fletcher, I.M., Anness, R., The acute effects of combined static and dynamic stretch protocols on fifty-meter sprint performance in track-and-field athletes, J. Strength Cond. Res., 21 (2007) 784-787 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17685686

Behandling av PFSS med lumbosacral manipulation I ett försök att skapa en ”clinical prediction rule” för behandling av PFSS med lumbosacral manipulation, identifierades fem olika variabler. Den starkaste av dessa var om det förelåg en sidaoskillnad i inåtrotation på mer än 14 grader. Om så var fallet ökade chansen till en framgångsrik behandling från 45% till 80%.

Iverson, C.A., Sutlive, T.G., Crowell, M.S., Morrell, R.L., Perkins, M.W., Garber, M.B., Moore, J.H., Wainner, R.S., Lumbopelvic manipulation for the treatment of patients with patellofemoral pain syndrome: development of a clinical prediction rule, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 38 (2008) 297-312 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515959

God diagnostisk precision för nervpalpation Påvisar god diagnostisk precision för nervpalpation i nedre extremiteten.

Walsh, J., Hall, T., Reliability, validity and diagnostic accuracy of palpation of the sciatic, tibial and common peroneal nerves in the examination of low back related leg pain, Man. Ther., 2009 Feb 5. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19362228

Neurit och radierande smärtor Nervinflammation, eller neurit, orsakar axonal mekanisk sensitivitet, vilket är det neurala substrat för radierande extremitetssmärtor som induceras av rörelse. Den här studien undersökte tidsförloppet för sensitivitet och förändringar i ledningshastighet efter nervinflammation. Resultaten föreslår att behandling för att reducera nervinflammation kan vara gynnsamt för patienter med radierande smärta.

Dilley, A., Bove, G.M., Resolution of inflammation-induced axonal mechanical sensitivity and conduction slowing in C-fiber nociceptors, J. Pain., 9 (2008) 185-192 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18309534

Palpation av lumbal segmentell mobilitet Trots god intertestar-reliabilitet för att identifiera det minst mobila segment, stämde inte posteroanterior (PA) bedömning av lumbal segmentell mobilitet överens med rörelse i sagittalplanet mätt med dynamisk MRI. Dvs de fynd som kan palperas består av andra (eller flera) komponenter än rörlighet.

Landel, R., Kulig, K., Fredericson, M., Li, B., Powers, C.M., Intertester reliability and validity of motion assessments during lumbar spine accessory motion testing, Phys. Ther., 88 (2008) 43-49 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18029394

Ingen koppling mellan lumbal spondylolys och LBP Prevalensen för lumbal spondylolys visades med CT vara 11.5%, nästan dubbelt så mycket som tidigare studier utförda med slätröntgen visat. Studien hittade inget samband mellan spondylolys och Low Back Pain (LBP), vilket indikerar att tillståndet inte utgör någon större orsak till LBP i en generell population.

Kalichman, L., Kim, D.H., Li, L., Guermazi, A., Berkin, V., Hunter, D.J., Spondylolysis and spondylolisthesis: prevalence and association with low back pain in the adult community-based population, Spine, 34 (2009) 199-205 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139672

Vad är kliniskt relevant? Artikeln lyfter fram vikten av att inte bara hitta en signifikant skillnad, utan att också reflektera över om den är kliniskt relevant.

Shrier, I., Batterham, A.M., Clinically relevant?, Clin. J. Sport Med., 12 (2002) 328-330 Inget abstract tillgängligt

Brister i metodiken i �Cochrane reviews” Artikeln påtalar att brister i metodiken i ”Cochrane reviews” kan leda till missledande slutsatser.

Shrier, I., Cochrane Reviews: new blocks on the kids, Br. J. Sports Med., 37 (2003) 473-474 Inget abstract tillgängligt

Missledande slutsatser vid meta-analys? Artikeln påtalar att resultatet av systematiska review-artiklar med meta-analys inkluderar en subjektiv komponent som kan leda till missledande slutsatser.

Shrier, I., Boivin, J.F., Platt, R.W., Steele, R.J., Brophy, J.M., Carnevale, F., Eisenberg, M.J., Furlan, A., Kakuma, R., Macdonald, M.E., Pilote, L., Rossignol, M., The interpretation of systematic reviews with meta-analyses: an objective or subjective process?, BMC Med. Inform. Decis. Mak., 8 (2008) 19 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495019

Modell för hur manuell terapi utövar sina effekter Denna artikel föreslår en omfattande modell för hur manuell terapi utövar sina effekter. Modellen beskriver hur en mekanisk kraft initierar en kaskad av neurofysiologiska responser från det perifera och centrala nervsystemet, vilka sedan är ansvariga för de kliniska effekterna.

Bialosky, J.E., Bishop, M.D., Price, D.D., Robinson, M.E., George, S.Z., The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: A comprehensive model, Man. Ther., 2008 Nov 20. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19027342

Kliniska tester för axelproblem håller inte måttet Ett flertal studier pekar på att flertalet kliniska tester som används vid axelproblem inte håller måttet. Det gäller tester för rotatorcuff problem, impingement och labrumskador.

Nomden, J.G., Slagers, A.J., Bergman, G.J., Winters, J.C., Kropmans, T.J., Dijkstra, P.U., Interobserver reliability of physical examination of shoulder girdle, Man. Ther., 14 (2009) 152-159 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18329943

Hegedus, E.J., Goode, A., Campbell, S., Morin, A., Tamaddoni, M., Moorman, C.T. 3rd, Cook, C., Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests, Br. J. Sports Med., 42 (2008) :80-92 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720798

Dessaur, W.A., Magarey, M.E., Diagnostic accuracy of clinical tests for superior labral anterior posterior lesions: a systematic review, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 38 (2008) 341-352 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515961

Hughes, P.C., Taylor, N.F., Green, R.A., Most clinical tests cannot accurately diagnose rotator cuff pathology: a systematic review, Aust. J. Physiother., 54 (2008) 159-170 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18721119

Kliniska tester för axelproblem håller inte måttet Ett flertal studier pekar på att flertalet kliniska tester som används vid axelproblem inte håller måttet. Det gäller tester för rotatorcuff problem, impingement och labrumskador.

Nomden, J.G., Slagers, A.J., Bergman, G.J., Winters, J.C., Kropmans, T.J., Dijkstra, P.U., Interobserver reliability of physical examination of shoulder girdle, Man. Ther., 14 (2009) 152-159 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18329943

Hegedus, E.J., Goode, A., Campbell, S., Morin, A., Tamaddoni, M., Moorman, C.T. 3rd, Cook, C., Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests, Br. J. Sports Med., 42 (2008) :80-92 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720798

Dessaur, W.A., Magarey, M.E., Diagnostic accuracy of clinical tests for superior labral anterior posterior lesions: a systematic review, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 38 (2008) 341-352 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515961

Hughes, P.C., Taylor, N.F., Green, R.A., Most clinical tests cannot accurately diagnose rotator cuff pathology: a systematic review, Aust. J. Physiother., 54 (2008) 159-170 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18721119

Icke-neural produktion av signalsubstanser i tenocyter Artikeln summerar bevis för en lokal icke-neural produktion av signalsubstanser i tenocyter. Dessa signalsubstanser har traditionallt setts som begränsade till neuron. Fynden förstärker den tidigare presenterade ”biokemiska” hypoteses, då de lokalt producerade signalsubstancerna kan ha effekter på vävnadsförändringar, vaskulär reglering och smärtsignallering.

Danielson, P., Let us revive the ”biochemical” hypothesis for tendinopathy – new findings suggest the involvement of locally produced signal substances, Br. J. Sports Med., 2008 Oct 29. [Epub ahead of print] Inget abstract tillgängligt

Costochondrit orsakas av neurogen inflammation? Costochondrit orsakas av neurogen inflammation? Fallbeskrivngar som antyder att orsaken kan vara neurogen.

Rabey, M.I., Costochondritis: Are the symptoms and signs due to neurogenic inflammation. Two cases that responded to manual therapy directed towards posterior spinal structures, Man. Ther.,13 (2008) 82-86 Inget abstrakt tillgängligt.

Ingen skillnad i glidning n.Medianus vid ospecifik armsmärta Ingen skillnad i longitudinell glidning för medianusnerven hos patienter med ospecifik armsmärta (NSAP) jämfört med kontrollgrupp. M a o är inte nedsatt glidning någon större faktor utan troligare med lokal axonal mekanosensitivitet.

Dilley, A., Odeyinde, S., Greening, J., Lynn, B., Longitudinal sliding of the median nerve in patients with non-specific arm pain, Man. Ther., 13 (2008) 536-543 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17913563

Koppling mellan cervikal och axelsmärtor ännu en artikel som pekar på kopplingar mellan dysfunktioner i columna och extremiteter, denna gång mellan cervikal och axelsmärtor.

Mimori, K., Muneta, T., Komori, H., Okawa, A., Shinomiya, K., Relation between the painful shoulder and the cervical spine with narrow canal in patients without obvious radiculopathy, J. Shoulder Elbow Surg., 8 (1999) 303-306 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10472000

Inväxt av blodkärl och nerver i ledbrosk vid artros Påvisar inväxt av blodkärl och nerver (både sensoriska och sympatiska) i ledbrosket på patienter med tibiofemoral artros. Kan vara ett av skälen till smärta vid artros.

Suri, S., Gill, S.E., Massena de Camin, S., Wilson, D., McWilliams, D.F., Walsh, D.A., Neurovascular invasion at the osteochondral junction and in osteophytes in osteoarthritis, Ann. Rheum. Dis., 66(11)(2007) 1423-1428 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17446239

Ingen minskning av neovaskularisering efter sklerosering Trots återgång till tävlingsnivå hade atleter med hopparknä ingen minskning av neovaskularisering eller senförändringar 3-12 månader efter skleroserande injektioner.

Hoksrud, A., Ohberg, L., Alfredson, H., Bahr, R., Color Doppler ultrasound findings in patellar tendinopathy (jumper’s knee), Am. J. Sports Med., 36 (2008) 1813-1820 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18753682

Mobilisering lumbalt påverkar sympaticusaktivitet i nedre extemitet Posteroanterior mobilisering av L4-L5 påverkar sympaticusaktivitet i nedre extremitet.Detta pekar på möjligheter att påverka åkommor i nedre extremitet med behandling lumbalt.

Perry, J., Green, A., An investigation into the effects of a unilaterally applied lumbar mobilisation technique on peripheral sympathetic nervous system activity in the lower limbs, Man. Ther., 13 (2008) 492-499 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17643340

Koppling mellan problem i columna och lateral armbågssmärta Många kliniker har säkert misstänkt kopplingar mellan dysfunktion i cervikal- & thorakalcolumna och lateral armbågssmärta. Denna artikel påvisar just det.

Berglund, K.M., Persson, B.H., Denison, E., Prevalence of pain and dysfunction in the cervical and thoracic spine in persons with and without lateral elbow pain, Man. Ther., 13 (2008) 295-299 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17942362

Säkra, enkla och billiga metoder att ställa diagnos Säkra, enkla och billiga metoder att ställa diagnos på patienter med nack- och ryggsmärta är vad en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet handlar om.- För en erfaren behandlare tar det bara sekunder att ställa en preliminär diagnos. Metoderna kan ge en viktig vägledning om det är ett lokalt fel eller en nervstörning och i så fall vilken eller vilka nerver som kan vara påverkade, säger forskaren Bo Christer Bertilson.I över 80 procent av fallen sammanföll diagnosen från en besvärsritning där patienterna själva skuggat sin smärta med resultaten från ett 60-tal olika kliniska tester.En av studierna visar att 8 av 10 patienter som sökt för besvär i nacke, skuldra eller axel hade nervstörningar från ryggraden i det område där de upplevde sina besvär.- Diagnosen blev att felet satt i ryggraden och inte i musklerna. Jag hoppas att resultat kan leda till att fler kollegor får upp ögonen för att spinalt utlöst neurogen smärta är vanligare än man tror och vara uppmärksamma på det när en smärtpatient ska utredas och behandlas, säger Bo Christer Bertilson. Han menar att resultaten förhoppningsvis också kan ge många patienter en förklaring på sin smärta och därmed öka möjligheterna att få rätt behandling och ökad livskvalitet.”On the assessement of nerve involvement and dysfunction in patients with spinal pain”http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-331-5/thesis.pdf
Mobilisering och manipulation bra vid LBP Patienter med LBP som fått mobilisering eller manipulation hade bättre resultat än andra patienter. Manipulationsgruppen hade också bättre resultat än mobiliseringsgruppen.

Fritz, J.M., Brennan, G.P., Leaman, H., Does the evidence for spinal manipulation translate into better outcomes in routine clinical care for patients with occupational low back pain? A case-control study, Spine J., 6 (2006) 289-295 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16651223

Förbättrad förmåga att kontrahera Tr.A efter manipulation Patienter uppvisade en förbättrad förmåga att kontrahera Transversus Abdominis efter manipulation lumbosacralt.Pekar på vikten av att återställa segmentell rörlighet innan stabilitetsträning för snabbast möjliga resultat.

Raney, N.H., Teyhen, D.S., Childs, J.D., Observed changes in lateral abdominal muscle thickness after spinal manipulation: a case series using rehabilitative ultrasound imaging, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 37 (2007) 472-479 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17877283

Produktion av nervsignalsubstanser i tenocyter Påvisar produktion av nervsignalsubstanser i tenocyter. Forskarna spekulerar om varför det sker och tror att det utgör en del av läkningsprocessen. En konsekvens av förekomsten av nervsignalsubstanser är att närliggande nerver blir mer lättretliga.

Andersson, G., Danielson, P., Alfredson, H., Forsgren, S., Presence of substance P and the neurokinin-1 receptor in tenocytes of the human Achilles tendon, Regul. Pept., 150 (2008) 81-87 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394729

Mer om tennisarmbåge Strukturella förändringar som ses vid ultraljudsundersökning hos patienter med smärtande ”tennisarmbåge” kvarstår hos majoriteten vid 2-års uppföljning trots att dessa patienter uppvisat goda resultat.

Zeisig, E.C., Fahlström, M., Ohberg, L., Alfredson, H., A 2-year sonographic follow-up after intratendinous injection therapy in patients with tennis elbow, Br. J. Sports Med., 2008 Jul 29. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18664498

Sympatisk innervation runt senor Dessa studier påvisar sympatisk innervation runt senor. Detta är av intresse vid tex nervmobilisering. Det pekar också på möjligheter att påverka senproblematik genom att behandla columna på de nivåer som sköter om den sympatiska innervationen för just den kroppsdelen man har problem i.

Andersson, G., Danielson, P., Alfredson, H., Forsgren, S., Nerve-related characteristics of ventral paratendinous tissue in chronic Achilles tendinosis, Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc., 15 (2007) 1272-1279 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17604979

Danielson, P., Andersson, G., Alfredson, H., Forsgren, S., Marked sympathetic component in the perivascular innervation of the dorsalparatendinous tissue of the patellar tendon in arthroscopically treated tendinosis patients, Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc., 16 (2008) 621-626 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18418576

”Tennisarmbåge” Patienter med ”tennisarmbåge” fick antingen en injektion med scleroserande medel eller lokalbedövning. Båda grupperna förbättrades lika mycket!!! Detta indikerar att det inte är nödvändigt att sklerosera inväxten av kärl och nerver.

Zeisig, E., Fahlström, M., Ohberg, L., Alfredson, H., Pain relief after intratendinous injections in patients with tennis elbow: results of a randomised study, Br. J. Sports Med., 42 (2008) 267-271 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18216158

Ingen minskning av senans tjocklek efter operation vid achilles tendinos Vid långtidsuppföljning påvisas ingen minskning av senans tjocklek efter operation vid achilles tendinos, trots god och smärtfri funktion.

Alfredson, H., Zeisig, E., Fahlström, M., No normalisation of the tendon structure and thickness after intratendinous surgery for chronic painful midportion Achilles tendinosis, Br. J. Sports Med., 2008 Oct 16. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18927167

Do ”sliders” slide and ”tensioners” tension? I denna artikel så presenteras fynd från en kadaverstudie som visar på skillnaderna mellan olika nervmobiliseringstekniker (”slider” och ”tensioner”). Trevligt när för en gångs skull teorin om vad som sker i praktiken faktiskt stämmer.

Coppieters, M.W., Butler, D.S., Do ’sliders’ slide and ’tensioners’ tension? An analysis of neurodynamic techniques and considerations regarding their application, Man. Ther., 13 (2008) 213-221 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17398140

Diagnostiska värdet av SLR vid diskbråck begränsat Det diagnostiska värdet av SLR för att identifiera diskbråck är begränsat pga testets låga specificitet.

Devillé, W.L., van der Windt, D.A., Dzaferagić, A., Bezemer, P.D., Bouter, L.M., The test of Lasègue: systematic review of the accuracy in diagnosing herniated discs, Spine, 25 (2000) 1140-1147 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10788860

Ballistisk stretching bör användas istället för statisk stretching Studien råder tränande att använda ballistisk stretching istället för statisk stretching före aktivitet, då statisk stretching konsekvent har påvisats ha negativa effekter på styrka.

Samuel, M.N., Holcomb, W.R., Guadagnoli, M.A., Rubley, M.D., Wallmann, H., Acute effects of static and ballistic stretching on measures of strength and power, J. Strength Cond. Res., 22 (2008) 1422-1428 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18714248

Neuroanatomisk grund för anterior knäsmärta Påvisar en neuroanatomisk grund för anterior knäsmärta.

Sanchis-Alfonso, V., Roselló-Sastre, E., Immunohistochemical analysis for neural markers of the lateral retinaculum in patients with isolated symptomatic patellofemoral malalignment. A neuroanatomic basis for anterior knee pain in the active young patient, Am. J. Sports Med., 28 (2000) 725-731 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11032232

Neurogen inflammation kan leda till sensitisering Neurogen inflammation som leder till störning av axoplasmisk transport hos patienter med smärttillstånd kan resultera i ackumulering och frisättning av mekanosensitiserande element.

Dilley, A., Bove, G.M., Disruption of axoplasmic transport induces mechanical sensitivity in intact rat C-fibre nociceptor axons, J. Physiol., 586 (2008) 593-604 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2375581/pdf/tjp0586-0593.pdf (Hela artikeln!)

Viktigt med helhetssyn Denna artikel pekar på vikten av helhetssyn vid undersökning och behandling av rörelseapparaten.

Wainner, R.S., Whitman, J.M., Cleland, J.A., Flynn, T.W., Regional interdependence: a musculoskeletal examination model whose time has come, J. Orthop. Sports Phys. Ther., 37(2007) 658-660, Comm: J. Orthop. Sports Phys. Ther., 38 (2008) 159-60 Inget abstract tillgängligt

Palpation av smärta är bättre än rörelsepalpation Pekar på att palpation av smärta är bättre än rörelsepalpation.

Schneider, M., Erhard, R., Brach, J., Tellin, W., Imbarlina, F., Delitto, A., Spinal palpation for lumbar segmental mobility and pain provocation: an interexaminer reliability study, J. Manipulative Physiol. Ther., 31 (2008) 465-473 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18722203

Manipulation av C0-C1 förbättrar käkfunktion Manipulation av atlanto-occipitalleden förbättrade aktiv munöppning och minskade ömhet i områden försörjda av trigeminusnerven hos patienter med mekanisk nacksmärta.

Mansilla-Ferragut, P., Fernández-de-Las Peñas, C., Alburquerque-Sendín, F., Cleland, J.A., Boscá-Gandía, J.J., Immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation on active mouth opening and pressure pain sensitivity in women with mechanical neck pain, J. Manipulative Physiol. Ther., 32 (2009) 101-106 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19243721

Prevalensen för förvärvad spinal stenos och samband med LBP Prevalensen för förvärvad spinal stenos i denna studie var 7,3%. Patienter med detta tillstånd har 3 gånger högre risk att få LBP.

Kalichman, L., Cole, R., Kim, D.H., Li, L., Suri, P., Guermazi, A., Hunter, D.J., Spinal stenosis prevalence and association with symptoms: the Framingham Study, Spine J., 2009 Apr 22. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398386

Artros i facettlederna vanligt fenomen Artros i facettlederna är ett vanligt förekommande fenomen. Det finns hos:

25% av populationen <40år

45% av populationen 40-49år

75% av populationen 50-59år

89% av populationen 60-69år

Däremot hittas inget samband alls mellan förekomsten av artros och smärta!

Kalichman, L., Li, L., Kim, D.H., Guermazi, A., Berkin, V., O’Donnell, C.J., Hoffmann, U., Cole, R., Hunter, D.J., Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population, Spine, 33 (2008) 2560-2565 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18923337

Mycket positiva effekter av Mulligans Mobilization with Movement 24 av 25 studier (96%) demonstrerar positiva effekter av Mulligans Mobilization with Movement.

Hing, W., Bigelow, R., Bremner, T.,Mulligan’s Mobilization with Movement: A Systematic Review, J. Manual Manip. Ther., 17 (2009) E39-66 www.jmmtonline.com/documents/v17n2/hing_opt.pdf (Hela artikeln!)

Cervikal manipulation och MWM användbart vid behandling av lateral epicondylalgi Stöder användadet av cervikal manipulation och Mulligans mobilization with movement för armbågen vid behandling av lateral epicondylalgi.

Herd, C.R., Meserve, B.B., Systematic review of the effectiveness of manipulative therapy in treating lateral epicondylalgia, J. Manual Manip. Ther., 16 (2008) 225-237 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2716156/pdf/jmmt0016-0225.pdf (Hela artikeln!)

Dysfunktioner i leder och nervsystem ger upphov till triggerpunkter Belyser hur dysfunktioner i leder och nervsystem ger upphov till och bibehåller triggerpunkter. Detta pekar på att undersökning och behandling bör riktas mot leder och nervsystem istället för att behandla triggerpunkter.Fernandez-de-las-Penas, C., Neural and joint afferences as ethiologic or perpetuating factors of myofascial trigger points, In: Vleeming, A., Mooney, V., Cusi, M. (Eds.), Diagnosis and treatment; the balance between research and clinic. Proceedings from The sixth interdisciplinary world congress on low back and pelvic pain, November 7-10, 2007, Barcelona, pp. 52-56

Fernandez-de-las-penas, C., Interaction between trigger points and joint hypomobility: a clinical perspective, J. Manual Manip. Ther., 17 (2009) 74-77 www.jmmtonline.com/past/vol17no2.php#ixzz0UxxNk6Yw

Behandling av nacken påverkar hamstrings Behandling av suboccipital muskulatur ökade elasticiteten i hamstrings. Pekar på behovet av helhetssyn vid undersökning och behandling av rörelseapparaten.

Aparicio, E.Q., Quirante, L.B., Blanco, C.R., Sendín, F.A., Immediate effects of the suboccipital muscle inhibition technique in subjects with short hamstring syndrome, J. Manipulative Physiol. Ther., 32 (2009) 262-269 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19447262